Ενημέρωση για Μέλη

Το Σωματείο έχει τις εξής κατηγορίες μελών: τακτικά, συνδεδεμένα, επίτιμα και μέλη από κρατικούς φορείς.

 

Η ιδιότητα του μέλους είναι αυστηρά προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

  • Για τις Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματα των Μελών, πατήστε

  • Για τη Διαδικασία Εγγραφής ανά κατηγορία μέλους, πατήστε

  • Για θέματα σχετικά με τη Διαγραφή Μελών, πατήστε

  • Για την ετήσια εισφορά των μελών, πατήστε

Κατηγορίες Μελών

Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή διαθέτουν τριετή εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

Συνδεδεμένα Μέλη

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αντιμετώπισης Ξεπλύματος Χρήματος.

 

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου, ανεξαρτήτως του αν φέρουν την ιδιότητα του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

Μέλη από κρατικούς φορείς

Μέλη από κρατικούς φορείς μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στον εν γένει δημόσιο τομέα. Τα μέλη αυτά συμμετέχουν στο σωματείο υπό την επιφύλαξη των νόμων και των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.