top of page

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Τήρησης του Απορρήτου

Εισαγωγή

Το Σωματείο «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος»(εφεξής «ΣΕΚΑΣΕ» ή «Σωματείο») αποτελεί την πρώτη θεσμική έκφραση στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου και εταιρείας προέλευσης αυτών. Σκοπός του ΣΕΚΑΣΕ είναι να παράσχει ενημέρωση, συνεργασίες και εκπαίδευση σχετικά με τις μεθοδολογίες, τις εξελίξεις και την οργάνωση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μιας σημαντικής Λειτουργίας η ενίσχυση της οποίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση διαφορετικής νοοτροπίας, στον περιορισμό της διαφθοράς, στη βελτίωση της χρηστής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και στην ορθότερη ενημέρωση και –συνεπακόλουθα- προστασία μετόχων, καταναλωτών, επενδυτών, πολιτών.

Η βασική μας θέση αναφορικά με την σπουδαιότητα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του απορρήτου κάθε είδους πληροφοριών σχετικών με τα Μέλη μας, τη συμμόρφωσή μας σε κάθε ισχύοντα κώδικα ή/και κανόνα ορθής συμπεριφοράς και βέλτιστης πρακτικής ή πλαισίου Κανονιστικής Συμμόρφωσης που διέπει την λειτουργία του Σωματείου μας, καθίστανται εκ της σύστασής μας ζητήματα ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε επικαιροποιήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΣΕΚΑΣΕ (εφεξής η «Πολιτική»)στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation “GDPR”).

Με την παρούσα Πολιτική θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των προσωπικών δεδομένων των μελών μας που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους ενδεχομένως μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα των Μελών μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πιστεύουμε ότι έτσι θα κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα,ενώ παράλληλα διατηρούμε τις πληροφορίες σας ιδιωτικές και ασφαλείς.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» σύμφωνα με το GDPR νοείται το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΣΕΚΑΣΕ αποτελεί και τον Υπεύθυνο επεξεργασίας.   

Πληροφορίες και Δεδομένα που συλλέγουμε

Για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου μας και την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα Μέλη μας, στην περίπτωση υποβολής αίτησης εγγραφής κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου ως Μέλος του Σωματείου, το πρόσωπο αυτό είναι υποχρεωμένο να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

(α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου,

(β) Πατρώνυμο φυσικού προσώπου,

(γ) Διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου,

(δ) Ταχυδρομικός Κωδικός,

(ε) Αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου,

(στ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail»),

(ζ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ,

(η) Επαγγελματική ιδιότητα και

(θ) Το όνομα της εταιρείας στην οποία απασχολείται και τη θέση του σε αυτή.

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Το Σωματείο μας,για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Μελών που συλλέγει, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του σκοπού του, καθώς και την αποτελεσματική υποστήριξη και προώθηση της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ αυτών και του Σωματείου.

Κάθε Μέλος μας οφείλει να δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΣΕΚΑΣΕ. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Μέλος οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, όμως, σε περίπτωση άρνησης συναίνεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, το Μέλος θα πρέπει να αποχωρήσει από το Σωματείο χωρίς να λάβει οποιαδήποτε υπηρεσία.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Μελών

Ο ΣΕΚΑΣΕ δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει σε κανένα τρίτο πρόσωπο τα δεδομένα που έχει συλλέξει, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία ή κατόπιν εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Σωματείο δύναται να επεξεργαστεί και να διαβιβάσει σε τρίτους απλά προσωπικά δεδομένα σας, για προωθητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το δικαίωμα αναίρεσης της προηγούμενης ενέργειας, ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο το Σωματείο μας.

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των Μελών

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των Μελών μας για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διεκδίκηση κάθε φύσεως απαιτήσεων.

Τα δικαιώματα των Μελών

Σας ενημερώνουμε ότι η νομοθεσία σας παρέχει τα εξής δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να λάβετε γνώση σχετικά με το είδος των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή των δεδομένων επιτρέπεται και δεν αντίκειται στις εν γένει υποχρεώσεις του Σωματείου μας, οι οποίες απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο διάστημα υπάρχει κάποια αμφισβήτηση αναφορικά με την επεξεργασία τους.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών.

στ) Δικαίωμα (και αντίστοιχα υποχρέωση του Σωματείου μας) άμεσης ενημέρωσής σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο δικαιώματα ή ελευθερίες σας.

Αποδοχή της Πολιτικής από τα Μέλη

Ο ΣΕΚΑΣΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό απαιτείται από τις υφιστάμενος συνθήκες και το νομοθετικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Με την υποβολή αίτησης εγγραφής σας ως Μέλος του Σωματείου μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Τήρησης του Απορρήτου του ΣΕΚΑΣΕ, όπως εκάστοτε ισχύσει.

Επικοινωνία

Σας διαβεβαιώνουμε πώς έχουμε αναπτύξει ένα διαδικτυακό τόπο επαρκούς ασφάλειας, τόσο για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων όσο και για τις υπηρεσίες που τυχόν σας παρέχουμε μέσω αυτού. Μόνο πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΑΣΕ ή ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτό άτομα θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Για οποιοδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή, εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sekase.asco@gmail.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

bottom of page