Τράπεζα της Ελλάδος: www.bankofgreece.gr

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr/

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: http://www.dpa.gr/

 

Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης: http://www.hellenic-fiu.gr/

 

Επιτροπή Ανταγωνισμού: https://www.epant.gr

 

Financial Action Task Force: http://www.fatf-gafi.org/

 

Transparency International: https://www.transparency.org/

 

European Union: https://europa.eu/european-union/index_en

Χρήσιμοι σύνδεσμοι